Westcon jest dostawc? rozwi?za? komunikacji zintegrowanej innym ni? wszyscy. Dzi?ki wspó?pracy z najlepszymi kontrahentami sprawnie reagujemy na potrzeby naszych klientów, oferuj?c im nowatorskie rozwi?zania i b?yskawiczny dost?p do odpowiednich specjalistów. Dzia?aj?c w ramach globalnej grupy Westcon, dysponujemy odpowiednimi mo?liwo?ciami finansowymi i logistycznymi.

Naszym zadaniem jest pomoc w prognozowaniu i maksymalnym wykorzystaniu szans biznesowych, lepszym zrozumieniu celów i doskonaleniu umiej?tno?ci, zwi?kszaniu sprzeda?y, obni?aniu kosztów oraz szybszym uzyskiwaniu zwrotu z inwestycji.

Avaya

Blue Jeans

Jabra

Ribbon Communications (previously Sonus)

snom

Microsoft Lync

AudioCodes

Oracle

Spectralink

IR

Extreme Networks - Westcon is the #1 Distributor for your Extreme Networks Business

Mitel - Westcon is an approved UK & Ireland Mitel distributor

Infovista